top of page

 

 

 

Ogólne warunki do umowy zgłoszenia w imprezie turystycznej organizowanej przez Islandia4u

 

is4u ehf  Kt:510615 1070

Sudurholum 35b 101

111 Reykjavik

Iceland/Islandia

 

 

ZAWARCIE UMOWY-ZGŁOSZENIA

 

  Zawarcie umowy następuje w momencie przesłania zaliczki potwierdzającej udział w imprezie turystycznej przez zgłaszającego występującego w imieniu własnym jak i osób przez siebie zgłoszonych i oznacza przyjęcie wszystkich warunków zawartych w ofercie.

Warunkiem zgłoszenia - rezerwacji na imprezę turystyczną organizowaną przez Islandia4u jest wysłanie wiadomości zawierającej:

 

1. Imię i nazwisko, adres zameldowania/do ubezpieczenia/ PESEL , nazwę imprezy oraz ewentualnie informacje o formie noclegu. Przy zgłoszeniu kilku osób należy podać dane poszczególnych uczestników.

 

2. Aktualny adres e-mail i telefon kontaktowy.

 

3. Wpłata zaliczki w wysokości i terminie podanym przy opisie imprezy stanowi potwierdzenie rezerwacji uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz zawarcie umowy na zarezerwowany wyjazd.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I REKLAMACJE

 

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań niemożna było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

 

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach wymienionych powyżej nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia, w czasie trwania usługi – pomocy poszkodowanemu Klientowi.

 

3. Jeżeli usługi stanowiące istotną część programu nie są wykonywane Organizator zobowiązany jest do zaoferowania Klientowi innego świadczenia mającego równą wartość (świadczenie zastępcze). W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient ma prawo żądania naprawienia szkody, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Klient może również nie wyrazić zgody na świadczenia zastępcze i odstąpić od umowy. W takim przypadku Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.

 

4. Wszelkie reklamacje w przypadku niezgodnego z umową świadczenia usług, Klient powinien zgłosić w formie elektronicznej w ciągu najpóźniej 1 miesiąca od dnia zakończenia imprezy, określonej w Umowie-zgłoszeniu. Reklamacje nie zgłoszone elektronicznie nie będą przez organizatora rozpatrywane.

 

5.Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności ceny.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA I ZMIANA UMOWY

 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy strony mają prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 a) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem poprzez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia w formie elektronicznej w przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w imprezie,

 b) W każdym czasie z powodu działania siły wyższej.

 

W przypadkach o których mowa w ppkt. a i b Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń.

 

 c) W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminów zapłaty pozostałej części ceny Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym. W takim przypadku organizator obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 

2. W każdym czasie przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia imprezy Klient ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy za zapłatą na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów,poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej (koszty rezygnacji z uczestnictwa), w wysokości nie wyższej niż:

 a) 20% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi do 36 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 b) 50%ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 36-16 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 c) 70%ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 15-9 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 d) 80%ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 9 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub gdy Klient nie stawi się na miejsce zbiórki

 e) 100% ceny biletów lotniczych wykupionych przez Organizatora.

 

3. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator jest zmuszony z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat. Odstąpienie od Umowy przez Klienta może nastąpić w formie elektronicznej.

 

4. W przypadku zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej, uniemożliwiającego wykonywanie przez Klienta lub Organizatora przedmiotu niniejszej Umowy, ulega ona rozwiązaniu. W takim przypadku Organizator dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny, pomniejszonej o równowartość spełnionych już na rzecz Klienta świadczeń, nie później niż w terminie 7 dni od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

 

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY

 

1. Do chwili rozpoczęcia świadczenia usług przez Organizatora Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią uprawnienia wynikające z umowy jedynie w przypadku, gdy ta osoba trzecia spełnia warunki uczestnictwa w imprezie określone w umowie i przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o powyższej zmianie, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

 

2. Za nie uiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba trzecia odpowiadają solidarnie.

 

OŚWIADCZENIA

 

1. Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został przez Organizatora poinformowany o:

 a) szczególnych zagrożeniach życia lub zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

 e) fakcie, że informacje o usługach oraz cenach świadczonych przez Organizatora zawarte w jego materiałach informacyjnych (katalogi, broszury, foldery) nie stanowią elementu Umowy. O zakresie i rodzaju usług , do których świadczenia jest zobowiązany Organizator decyduje wyłącznie treść umowy zawartej z Klientem, co w szczególności odnosi się do sytuacji, gdy istnieje sprzeczność pomiędzy wskazaniami zawartymi w Katalogu a treścią umowy.

 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.

 

3. Klient oświadcza że jego stan zdrowia pozwala na udział w imprezie turystycznej na która się zgłosił.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania określony w umowie-zgłoszeniu imprezy turystycznej.

 

2. Strony oświadczają, że integralną część Umowy stanowi elektroniczne zamówienie imprezy turystycznej, zaś potwierdzeniem wpłata zaliczki.

 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony wymagają zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności.

 

5. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy, a z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta, bądź obowiązujące przepisy prawa przewidują inne skutki nieważności.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page